Benefits of Michigan Advanced MiniMBA Program

 • Define the nature of competition as well as the relationship between competition and growth of the business with the mastery in using the Resource – Advantage model.
 • Comprehensive understanding of marketing, especially its role in creating value for customers in the digital age. Develop strategies that give your business an edge over your competitors and develop the data science skills to manage, allocate resources, and confront today’s challenges.
 • In-depth discussion of modeling frameworks and analytical techniques, problem-solving in strategies from corporate level to corporate and multinational levels. Besides, dealing with human resource aspects in facing and implementing these strategies.
 • Analyze the financial aspects of the business and how it relates to returns for investors and the value of the company’s stock. Understand and connect variables, analyze, forecast and financial risks to successfully implement the business strategy.
 • Understand concepts, learn how to use analytical tools, design and lead strategic change within the organization. Explore different leadership models and self-assess on the readiness of strategic thinking capacity development. Effectively lead individuals and teams to create positive results for your organization.
WHO SHOULD ATTEND?
 • Corporate leaders: Chairman, CEO, Board of Directors, potential leaders,…
 • Managers and individuals who have a certain knowledge or experience in management.
 • Individuals who are interested in updating the latest knowledge from leading experts in Vietnam and around the world.
 • It is recommended to participate in an executive, leadership, and implementation group to have analysis from multiple perspectives.
(Vietnamese below)
MỤC TIÊU HỌC TẬP – CHƯƠNG TRÌNH MICHIGAN ADVANCE MINI-MBA
 • Xác định bản chất của cạnh tranh cũng như mối liên hệ giữa cạnh tranh và hiệu suất tăng trưởng của doanh nghiệp với việc nắm bắt và sử dụng thành thạo mô hình Nguồn lực – Lợi thế.
 • Nắm bắt toàn diện về marketing, đặc biệt là vai trò trong việc tạo ra giá trị cho khách hàng trong kỷ nguyên số. Phát triển các chiến lược mang lại lợi thế so với các đối thủ cũng như phát triển các kỹ năng khoa học dữ liệu để lãnh đạo hiệu quả nhất, phân bổ nguồn lực và đối đầu với môi trường tràn đầy thách thức hiện nay.
 • Đi sâu thảo luận các khung mô hình và kỹ thuật phân tích, giải quyết vấn đề của các chiến lược từ cấp độ doanh nghiệp đến cấp Tập đoàn và đa quốc gia. Bên cạnh đó giải quyết các khía cạnh về nhân sự trong việc đối diện và triển khai các chiến lược này.
 • Phân tích các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp làm thế nào mang lại lợi nhuận thích hợp cho các nhà đầu tư và sự liên hệ với việc tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Hiểu và kết nối các biến số, phân tích, dự báo, đánh giá rủi ro tài chính để triển khai thành công chiến lược của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ các khái niệm, sử dụng các công cụ phân tích, thiết kế và dẫn dắt các sáng kiến thay đổi chiến lược trong tổ chức. Khám phá các mô hình lãnh đạo khác nhau và tự đánh giá về mức độ sẵn sàng phát triển năng lực tư duy chiến lược của mình, từ đó lãnh đạo hiệu quả đối với cá nhân và đội nhóm để tạo ra kết quả tích cực cho tổ chức.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, đội ngũ lãnh đạo kế thừa…
 • Các nhà quản lý và những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Những người có hoài vọng trở thành lãnh đạo trong tương lai, cập nhập kiến thức mới nhất từ các chuyên gia hàng đầu tại VN và trên thế giới.
 • Nên tham gia theo nhóm điều hành, lãnh đạo, triển khai để có phân tích đa dạng góc nhìn khi tham vấn với hội đồng chuyên gia.

ABOUT VIETNAM PARTNERS LLC

Vietnam Partners is the leading boutique investment banking and advisory with over 20 years history in the United States and Vietnam relations. Formed as an independent company in 2003, its founders trace their on-the-ground engagement in Vietnam back to 1994, Vietnam Partners is focusing on four key pillars as Corporate Access, Investment Banking, Mergers & Acquisitions, Capital & Advisory Solutions following decades of building businesses in emerging markets around the world. The firm is operating the head-office in New York and the representative office in Ho Chi Minh City.